مقاله ایمنی

استفاده از وسایل حفاظت فردي و چگونگی بکارگیري آن – قسمت 6

کمربند ایمنی,هارنس,طناب نجات

کمربند ایمنی، طناب نجات، هارنس:

کارگران ساختمانی، مقنیها ،کارگران برق و مخابرات در روي تیرهاي خطوط هوایی و مکانهایی که امکان سقوط وجود دارد
به منظور جلوگیري از سقوط باید مجهز به کمربند ایمنی و طناب نجات باشند.
نحوه استفاده از کمربند ایمنی بدین ترتیب است که یک سر طناب نجات را به حلقه کمربند قلاب نموده و سر دیگر آن را به
تیر چوبی یا یک میله فلزي ثابت و یا امثال آن در محل کار محکم میبندند.
کمربند ایمنی باید مجهز به شوك گیر باشد تا از وارد ساختن ضربه و شوك به بدن و ستون فقرات جلوگیري نماید ، در غیر اینصورت ممکن است باعث صدمات زیادي مانند قطع نخاع شود. کلیه قطعات و ضمایم کمربند باید مرتبا بازدید شده و از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل نمود و قطعات فرسوده یا خراب آن با قطعات استاندارد تعویض گردد. در صورت نیاز باید از وسایل حفاظتی تکمیلی نیز استفاده کرد.
طبق قانون، وظیفه کارفرما و یا نماینده او (پیمانکار) تهیه وسایل حفاظت فردي به مقدار کافی و در اختیار کارگر گذاشتن آن و کنترل و نظارت بر استفاده بموقع و صحیح از آن در زمان کارمی باشد.
وظیفه کارگر نیز استفاده از وسایل ایمنی و حفاظتی همراه با حفظ و نگهداري و توجه به نظافت آن و رعایت موارد ایمنی و حفاظتی طبق دستورالعمل هاي ارایه شده می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *